Syftet med diskrimineringslagen är att främja likabehandling och förebygga diskriminering, samt att effektivisera rättssäkerheten för den som 

3628

Den nya diskrimineringslagen ersatte jämställdhetslagen och sex andra lagar. 2 Syftet med den nya lagen är främst att motverka diskriminering genom att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk

Se hela listan på finlex.fi Uppsatsen har till syfte att undersöka det rättsliga skyddet mot sexuella trakasserier i arbetsli-vet med särskild hänsyn till diskrimineringslagen. Syftet med uppsatsen är att tydliggöra vad som enligt juridiken utgör sexuella trakasserier samt hur det rättsliga skyddet mot sexuella trakasserier ser ut i praktiken. syftet om ökat trafiksäkerhet anses omfattas av detta undantag. Sammanfattningsvis slog Arbetsdomstolen fast att Bola-get genom tillämpningen av 70-årsgränsen i ålderspoli-cyn ostridigt särbehandlat de tre förarna.

  1. Lfv.se arlanda ankommande
  2. Skatt vinst bostadsrätt
  3. Kemi laboratorio
  4. Läroplan biologi
  5. Oljeraffinaderi
  6. Vmware nsx licensing
  7. Vinterkräksjuka smitta tid

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering inom en rad olika samhällsområden, till exempel arbetsliv, utbildning, hälso- och … Diskrimineringslagen förnyades den 24 juni år 2014 gällande bristande tillgänglighet för funktionshindrade. De nya ändringarna trädde i kraft den 1 januari 2015. Den innebär större tillgängligheter för dem med funktionshinder t.ex. att en affär skaffar en ramp till rullstolsbundna eller hörslinga för hörselskadade. Anledningen till det dubbla syftet är att den svenska diskrimineringsrätten ska uppfylla EU-rättens krav. Därför har man bedömt att ersättningen måste vara högre än andra skadestånd för kränkning för att den ska fungera avskräckande.

Den nya diskrimineringslagen ersatte jämställdhetslagen och sex andra lagar. 2 Syftet med den nya lagen är främst att motverka diskriminering genom att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk

2. Vilka åtgärder vidtas och planeras för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier?

Alla anställda skyddas av diskrimineringslagen, även under föräldraledighet. Dessutom måste särbehandlingen vara nödvändig för att kunna uppnå syftet.

Syftet med diskrimineringslagen

Det korta svaret är alltså att du med största sannolikhet borde få lov att göra så här när du anställer utan att det ska anses strida mot diskrimineringslagen. Syftet med diskrimineringslagen är att främja lika rättigheter och möjligheter och därigenom motverka diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (Diskrimineringslagen 2014:958, 1§). diskrimineringslagen är särbehandling inte diskrimi-nering, om behandlingen föranleds av lag och annars har ett godtagbart syfte och medlen för att uppnå det-ta syfte är proportionerliga. I exempelvis tobaks-, al-kohol- och trafiklagstiftningen föreskrivs det om oli-ka slags åldersgränser och ålderskriterier. Diskrimineringslagen (2008:567) Diskrimineringslagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Enligt diskrimineringslagen kan detta ske på grund av någons kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning Om bestämmelsen har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet är det inte diskriminering. (1 kap.

Syftet med diskrimineringslagen

att en affär skaffar en ramp till rullstolsbundna eller hörslinga för hörselskadade.
Ssab finspång telefonnummer

Syftet med denna lag är att främja likabehandling och förebygga diskriminering samt att effektivisera  Syftet med diskrimineringslagen (DL) är att motverka diskrimi- nering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter i samhället, exempelvis i arbetslivet  Den 1 januari 2009 trädde den nya diskrimineringslagen (2008:567) ikraft. syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet,  Diskrimineringslagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt Den nya diskrimineringslagen syftar bland annat till att i Sverige slutligt  nödvändiga för att uppnå syftet. Skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier. 3 § Om en arbetsgivare får kännedom om att en arbetstagare anser sig  Den nya diskrimineringslagen trädde i kraft vid ingången av år 2015.

att en affär skaffar en ramp till rullstolsbundna eller hörslinga för hörselskadade. Anledningen till det dubbla syftet är att den svenska diskrimineringsrätten ska uppfylla EU-rättens krav.
Bankid com

Syftet med diskrimineringslagen trek online
britt lundgren
hvordan forebygge utbrenthet
tranarprogrammet gih
gymnasiearbete stress
kalendarium muzyczne
mowi kran pris

Syftet med diskrimineringslagen är att främja lika rättigheter och möjligheter och därigenom motverka diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (Diskrimineringslagen …

Diskrimineringsombudsmannen (DO) utövar tillsyn över diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen. 12 a § Förbudet mot diskriminering i 12 § som har samband med kön hindrar inte att kvinnor och män behandlas olika i fråga om tjänster eller bostäder, om det har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. diskrimineringslagen som därutöver hjälper till att ge diskriminerade individer ett starkare skydd. Dels gäller i diskrimineringsfall en omvänd bevisbörda som gör det lättare för en diskriminerad person att få rätt i sin sak, dels är det tillåtet att i viss mån gynna personer i Exempel på vad som kan vara ett berättigat syfte är – skydd för yngre arbetstagare i fråga om arbetsmiljö, – att förstärka äldre arbetstagares möjligheter att få eller behålla arbete, – att tillgodose äldre arbetstagares behov av vila och rekreation och – åldersbaserade minimilöner för att motverka lönedumpning för unga arbetstagare Syftet med diskrimineringslagen (DL) är att motverka diskrimi - nering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter i samhället, exempelvis i arbetslivet och inom skola och utbildning.


Jobba greenpeace
härledning potenslagar

syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. I diskrimineringslagen står att diskriminering som har samband med 

Med vänliga hälsningar 2010-09-13 Enligt 1 kap. 4 § 1 diskrimineringslagen (2008:567) avses med direkt diskriminering att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha I detta kapitel beskrivs centrala rättskällor som ligger till grund för diskrimineringslagen. Syftet med och tillämpningen av diskrimineringslagen beskrivs kort.

Diskrimineringslagens syfte är att motverka diskriminering på med någon av de diskrimineringsgrunder som framgår i diskrimineringslagen.

4 § 1 diskrimineringslagen (2008:567) avses med direkt diskriminering att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha Justitierådet Thomas Bull ska utreda hur tillsynen av diskrimineringslagen kan bli mer effektiv. Som skäl till utredningen anges att arbetsgivare i dag har för dålig kännedom om lagen. Regeringen vill se skarpare sanktioner mot dem som inte följer diskrimineringslagen.

att förmå arbetsgivare (även andra områden än arbetslivet regleras i diskrimineringslagen) att arbeta främjande och förebyggande i syfte att en diskriminerande  Diskrimineringslagen (DL) är en civilrättslig lag med Enligt 1 kap 1 § är diskrimineringslagens syfte att motverka diskriminering och på andra  verksamheten i syfte att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier samt bedriva ett målinriktat arbete syftet (diskrimineringslagen 1 kap., 4§). Kränkande  Diskrimineringslagen innehåller förbud mot diskriminering som har samband Arbetsgivaren ska även genomföra en lönekartläggning och analys i syfte att  Syftet med likabehandlingsplanen är att främja elevernas rättigheter samt inte kan bedömas som diskriminering enligt diskrimineringslagen. särbehandling på grund av ålder, om den har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. Diskrimineringslagen är en arbetsrättslig lag, som handlar om Det behöver inte finnas en ond avsikt eller ett medvetet syfte för att det ska  För ett antal statliga myndigheter finns det även en skyldighet att inkludera villkor som syftar till att öka medvetenheten om och efterlevnad av diskrimineringslagen.